تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

سوال :: مشکل با vmmon

باسلام

من روی لینوکس هر توزیعی نصب کردم با vmware همین مشکل و دارم

فایل لاگ رو براتون پیوست میکنم

لطفا یکی مشکل منو حل کنه توی نت چند تا راه بود انجام دادم درست نشد

پیشاپیش تشکر


۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.775+04:30| vthread-1| I125: Log for VMware Workstation pid=7946 version=14.0.0 build=build-6661328 option=Release
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.775+04:30| vthread-1| I125: The process is 64-bit.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.775+04:30| vthread-1| I125: Host codepage=UTF-8 encoding=UTF-8
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.775+04:30| vthread-1| I125: Host is Linux 4.15.0-23-generic Ubuntu 18.04 LTS
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.774+04:30| vthread-1| I125: DictionaryLoad: Cannot open file "/usr/lib/vmware/settings": No such file or directory.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.774+04:30| vthread-1| I125: [msg.dictionary.load.openFailed] Cannot open file "/usr/lib/vmware/settings": No such file or directory.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.774+04:30| vthread-1| I125: PREF Optional preferences file not found at /usr/lib/vmware/settings. Using default values.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.774+04:30| vthread-1| I125: DictionaryLoad: Cannot open file "/home/mohammad/.vmware/config": No such file or directory.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.774+04:30| vthread-1| I125: [msg.dictionary.load.openFailed] Cannot open file "/home/mohammad/.vmware/config": No such file or directory.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.774+04:30| vthread-1| I125: PREF Optional preferences file not found at /home/mohammad/.vmware/config. Using default values.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.774+04:30| vthread-1| I125: DictionaryLoad: Cannot open file "/home/mohammad/.vmware/preferences": No such file or directory.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.774+04:30| vthread-1| I125: [msg.dictionary.load.openFailed] Cannot open file "/home/mohammad/.vmware/preferences": No such file or directory.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.774+04:30| vthread-1| I125: PREF Optional preferences file not found at /home/mohammad/.vmware/preferences. Using default values.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.820+04:30| vthread-1| W115: Logging to /tmp/vmware-root/vmware-7946.log
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.829+04:30| vthread-1| I125: Obtaining info using the running kernel.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.829+04:30| vthread-1| I125: Created new pathsHash.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.829+04:30| vthread-1| I125: Setting header path for 4.15.0-23-generic to "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.829+04:30| vthread-1| I125: Validating path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for kernel release "4.15.0-23-generic".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.829+04:30| vthread-1| I125: Failed to find /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.829+04:30| vthread-1| I125: /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.829+04:30| vthread-1| I125: using /usr/bin/gcc-7 for preprocess check
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.834+04:30| vthread-1| I125: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "4.15.0-23-generic".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.834+04:30| vthread-1| I125: The header path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for the kernel "4.15.0-23-generic" is valid.  Whoohoo!
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.998+04:30| vthread-1| I125: found symbol version file /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/Module.symvers
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.998+04:30| vthread-1| I125: Reading symbol versions from /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/Module.symvers.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.018+04:30| vthread-1| I125: Read 22722 symbol versions
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.019+04:30| vthread-1| I125: Reading in info for the vmmon module.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.019+04:30| vthread-1| I125: Reading in info for the vmnet module.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.019+04:30| vthread-1| I125: Reading in info for the vmblock module.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.019+04:30| vthread-1| I125: Reading in info for the vmci module.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.019+04:30| vthread-1| I125: Reading in info for the vsock module.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.019+04:30| vthread-1| I125: Setting vsock to depend on vmci.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.019+04:30| vthread-1| I125: Invoking modinfo on "vmmon".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.020+04:30| vthread-1| I125: "/sbin/modinfo" exited with status 256.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.020+04:30| vthread-1| I125: Invoking modinfo on "vmnet".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.022+04:30| vthread-1| I125: "/sbin/modinfo" exited with status 0.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.022+04:30| vthread-1| I125: Invoking modinfo on "vmblock".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.023+04:30| vthread-1| I125: "/sbin/modinfo" exited with status 256.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.023+04:30| vthread-1| I125: Invoking modinfo on "vmci".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.025+04:30| vthread-1| I125: "/sbin/modinfo" exited with status 256.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.025+04:30| vthread-1| I125: Invoking modinfo on "vsock".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.027+04:30| vthread-1| I125: "/sbin/modinfo" exited with status 0.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.041+04:30| vthread-1| I125: to be installed: vmmon status: 0
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.052+04:30| vthread-1| I125: Obtaining info using the running kernel.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.052+04:30| vthread-1| I125: Setting header path for 4.15.0-23-generic to "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.052+04:30| vthread-1| I125: Validating path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for kernel release "4.15.0-23-generic".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.052+04:30| vthread-1| I125: Failed to find /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.052+04:30| vthread-1| I125: /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.052+04:30| vthread-1| I125: using /usr/bin/gcc-7 for preprocess check
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.057+04:30| vthread-1| I125: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "4.15.0-23-generic".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.057+04:30| vthread-1| I125: The header path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for the kernel "4.15.0-23-generic" is valid.  Whoohoo!
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.216+04:30| vthread-1| I125: found symbol version file /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/Module.symvers
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.216+04:30| vthread-1| I125: Reading symbol versions from /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/Module.symvers.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.234+04:30| vthread-1| I125: Read 22722 symbol versions
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.235+04:30| vthread-1| I125: Kernel header path retrieved from FileEntry: /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.235+04:30| vthread-1| I125: Update kernel header path to /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.235+04:30| vthread-1| I125: Validating path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for kernel release "4.15.0-23-generic".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.235+04:30| vthread-1| I125: Failed to find /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.235+04:30| vthread-1| I125: /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.235+04:30| vthread-1| I125: using /usr/bin/gcc-7 for preprocess check
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.240+04:30| vthread-1| I125: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "4.15.0-23-generic".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.240+04:30| vthread-1| I125: The header path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for the kernel "4.15.0-23-generic" is valid.  Whoohoo!
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.241+04:30| vthread-1| I125: Found compiler at "/usr/bin/gcc"
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.244+04:30| vthread-1| I125: Got gcc version "7".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.244+04:30| vthread-1| I125: The GCC version matches the kernel GCC minor version like a glove.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.246+04:30| vthread-1| I125: Got gcc version "7".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.246+04:30| vthread-1| I125: The GCC version matches the kernel GCC minor version like a glove.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.247+04:30| vthread-1| I125: Trying to find a suitable PBM set for kernel "4.15.0-23-generic".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.248+04:30| vthread-1| I125: No matching PBM set was found for kernel "4.15.0-23-generic".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.248+04:30| vthread-1| I125: The GCC version matches the kernel GCC minor version like a glove.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.248+04:30| vthread-1| I125: Validating path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for kernel release "4.15.0-23-generic".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.248+04:30| vthread-1| I125: Failed to find /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.248+04:30| vthread-1| I125: /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.248+04:30| vthread-1| I125: using /usr/bin/gcc-7 for preprocess check
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.255+04:30| vthread-1| I125: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "4.15.0-23-generic".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.255+04:30| vthread-1| I125: The header path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for the kernel "4.15.0-23-generic" is valid.  Whoohoo!
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.257+04:30| vthread-1| I125: The GCC version matches the kernel GCC minor version like a glove.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.257+04:30| vthread-1| I125: Validating path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for kernel release "4.15.0-23-generic".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.257+04:30| vthread-1| I125: Failed to find /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.257+04:30| vthread-1| I125: /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.257+04:30| vthread-1| I125: using /usr/bin/gcc-7 for preprocess check
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.265+04:30| vthread-1| I125: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "4.15.0-23-generic".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.265+04:30| vthread-1| I125: The header path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for the kernel "4.15.0-23-generic" is valid.  Whoohoo!
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.265+04:30| vthread-1| I125: Using temp dir "/tmp".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.267+04:30| vthread-1| I125: Obtaining info using the running kernel.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.267+04:30| vthread-1| I125: Setting header path for 4.15.0-23-generic to "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.267+04:30| vthread-1| I125: Validating path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for kernel release "4.15.0-23-generic".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.267+04:30| vthread-1| I125: Failed to find /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.267+04:30| vthread-1| I125: /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.267+04:30| vthread-1| I125: using /usr/bin/gcc-7 for preprocess check
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.276+04:30| vthread-1| I125: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "4.15.0-23-generic".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.276+04:30| vthread-1| I125: The header path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for the kernel "4.15.0-23-generic" is valid.  Whoohoo!
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.441+04:30| vthread-1| I125: found symbol version file /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/Module.symvers
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.441+04:30| vthread-1| I125: Reading symbol versions from /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/Module.symvers.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.459+04:30| vthread-1| I125: Read 22722 symbol versions
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.459+04:30| vthread-1| I125: Invoking modinfo on "vmmon".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.461+04:30| vthread-1| I125: "/sbin/modinfo" exited with status 256.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:01.107+04:30| vthread-1| I125: Setting destination path for vmmon to "/lib/modules/4.15.0-23-generic/misc/vmmon.ko".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:01.107+04:30| vthread-1| I125: Extracting the vmmon source from "/usr/lib/vmware/modules/source/vmmon.tar".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:01.115+04:30| vthread-1| I125: Successfully extracted the vmmon source.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:01.115+04:30| vthread-1| I125: Building module with command "/usr/bin/make -j4 -C /tmp/modconfig-Hl6ZiQ/vmmon-only auto-build HEADER_DIR=/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include CC=/usr/bin/gcc IS_GCC_3=no"
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:02.822+04:30| vthread-1| W115: Failed to build vmmon.  Failed to execute the build command.