تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

سوال :: کتانژانت در سی شارپ

کتانژانت رو میشه از طریق ۱ تقسیم بر تانژانت بدست آورد


۱ / Math.Tan(Angel)

برای قسمت دوم سوالتون


private double RadianToDegree(double angle)
{
   return angle * (180.0 / Math.PI);
}


این پست توسط
۱ نفر
به عنوان جواب انتخاب شده استTOSINSO نهالی از دل ITPRO