تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

یادگیری Firewall در میکروتیک

سلام
می خواستم ببینم در کدوم قسمت از آموزش های میکروتیک می تونم Routing بسته های آی پی از زمانی که وارد میکروتیک می شند، بطور کلی مسیر حرکت اون ها مخصوصا از فایروالش رو یاد بگیرم. ترجیحا رایگان.
ممنون

ادامه‌ی پست

سوال :: مشکل با vmmon

باسلام

من روی لینوکس هر توزیعی نصب کردم با vmware همین مشکل و دارم

فایل لاگ رو براتون پیوست میکنم

لطفا یکی مشکل منو حل کنه توی نت چند تا راه بود انجام دادم درست نشد

پیشاپیش تشکر


۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.775+04:30| vthread-1| I125: Log for VMware Workstation pid=7946 version=14.0.0 build=build-6661328 option=Release
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.775+04:30| vthread-1| I125: The process is 64-bit.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.775+04:30| vthread-1| I125: Host codepage=UTF-8 encoding=UTF-8
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.775+04:30| vthread-1| I125: Host is Linux 4.15.0-23-generic Ubuntu 18.04 LTS
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.774+04:30| vthread-1| I125: DictionaryLoad: Cannot open file "/usr/lib/vmware/settings": No such file or directory.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.774+04:30| vthread-1| I125: [msg.dictionary.load.openFailed] Cannot open file "/usr/lib/vmware/settings": No such file or directory.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.774+04:30| vthread-1| I125: PREF Optional preferences file not found at /usr/lib/vmware/settings. Using default values.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.774+04:30| vthread-1| I125: DictionaryLoad: Cannot open file "/home/mohammad/.vmware/config": No such file or directory.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.774+04:30| vthread-1| I125: [msg.dictionary.load.openFailed] Cannot open file "/home/mohammad/.vmware/config": No such file or directory.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.774+04:30| vthread-1| I125: PREF Optional preferences file not found at /home/mohammad/.vmware/config. Using default values.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.774+04:30| vthread-1| I125: DictionaryLoad: Cannot open file "/home/mohammad/.vmware/preferences": No such file or directory.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.774+04:30| vthread-1| I125: [msg.dictionary.load.openFailed] Cannot open file "/home/mohammad/.vmware/preferences": No such file or directory.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.774+04:30| vthread-1| I125: PREF Optional preferences file not found at /home/mohammad/.vmware/preferences. Using default values.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.820+04:30| vthread-1| W115: Logging to /tmp/vmware-root/vmware-7946.log
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.829+04:30| vthread-1| I125: Obtaining info using the running kernel.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.829+04:30| vthread-1| I125: Created new pathsHash.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.829+04:30| vthread-1| I125: Setting header path for 4.15.0-23-generic to "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.829+04:30| vthread-1| I125: Validating path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for kernel release "4.15.0-23-generic".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.829+04:30| vthread-1| I125: Failed to find /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.829+04:30| vthread-1| I125: /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.829+04:30| vthread-1| I125: using /usr/bin/gcc-7 for preprocess check
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.834+04:30| vthread-1| I125: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "4.15.0-23-generic".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.834+04:30| vthread-1| I125: The header path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for the kernel "4.15.0-23-generic" is valid. Whoohoo!
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.998+04:30| vthread-1| I125: found symbol version file /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/Module.symvers
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:29:59.998+04:30| vthread-1| I125: Reading symbol versions from /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/Module.symvers.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.018+04:30| vthread-1| I125: Read 22722 symbol versions
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.019+04:30| vthread-1| I125: Reading in info for the vmmon module.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.019+04:30| vthread-1| I125: Reading in info for the vmnet module.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.019+04:30| vthread-1| I125: Reading in info for the vmblock module.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.019+04:30| vthread-1| I125: Reading in info for the vmci module.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.019+04:30| vthread-1| I125: Reading in info for the vsock module.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.019+04:30| vthread-1| I125: Setting vsock to depend on vmci.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.019+04:30| vthread-1| I125: Invoking modinfo on "vmmon".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.020+04:30| vthread-1| I125: "/sbin/modinfo" exited with status 256.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.020+04:30| vthread-1| I125: Invoking modinfo on "vmnet".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.022+04:30| vthread-1| I125: "/sbin/modinfo" exited with status 0.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.022+04:30| vthread-1| I125: Invoking modinfo on "vmblock".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.023+04:30| vthread-1| I125: "/sbin/modinfo" exited with status 256.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.023+04:30| vthread-1| I125: Invoking modinfo on "vmci".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.025+04:30| vthread-1| I125: "/sbin/modinfo" exited with status 256.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.025+04:30| vthread-1| I125: Invoking modinfo on "vsock".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.027+04:30| vthread-1| I125: "/sbin/modinfo" exited with status 0.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.041+04:30| vthread-1| I125: to be installed: vmmon status: 0
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.052+04:30| vthread-1| I125: Obtaining info using the running kernel.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.052+04:30| vthread-1| I125: Setting header path for 4.15.0-23-generic to "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.052+04:30| vthread-1| I125: Validating path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for kernel release "4.15.0-23-generic".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.052+04:30| vthread-1| I125: Failed to find /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.052+04:30| vthread-1| I125: /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.052+04:30| vthread-1| I125: using /usr/bin/gcc-7 for preprocess check
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.057+04:30| vthread-1| I125: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "4.15.0-23-generic".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.057+04:30| vthread-1| I125: The header path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for the kernel "4.15.0-23-generic" is valid. Whoohoo!
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.216+04:30| vthread-1| I125: found symbol version file /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/Module.symvers
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.216+04:30| vthread-1| I125: Reading symbol versions from /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/Module.symvers.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.234+04:30| vthread-1| I125: Read 22722 symbol versions
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.235+04:30| vthread-1| I125: Kernel header path retrieved from FileEntry: /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.235+04:30| vthread-1| I125: Update kernel header path to /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.235+04:30| vthread-1| I125: Validating path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for kernel release "4.15.0-23-generic".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.235+04:30| vthread-1| I125: Failed to find /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.235+04:30| vthread-1| I125: /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.235+04:30| vthread-1| I125: using /usr/bin/gcc-7 for preprocess check
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.240+04:30| vthread-1| I125: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "4.15.0-23-generic".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.240+04:30| vthread-1| I125: The header path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for the kernel "4.15.0-23-generic" is valid. Whoohoo!
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.241+04:30| vthread-1| I125: Found compiler at "/usr/bin/gcc"
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.244+04:30| vthread-1| I125: Got gcc version "7".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.244+04:30| vthread-1| I125: The GCC version matches the kernel GCC minor version like a glove.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.246+04:30| vthread-1| I125: Got gcc version "7".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.246+04:30| vthread-1| I125: The GCC version matches the kernel GCC minor version like a glove.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.247+04:30| vthread-1| I125: Trying to find a suitable PBM set for kernel "4.15.0-23-generic".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.248+04:30| vthread-1| I125: No matching PBM set was found for kernel "4.15.0-23-generic".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.248+04:30| vthread-1| I125: The GCC version matches the kernel GCC minor version like a glove.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.248+04:30| vthread-1| I125: Validating path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for kernel release "4.15.0-23-generic".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.248+04:30| vthread-1| I125: Failed to find /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.248+04:30| vthread-1| I125: /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.248+04:30| vthread-1| I125: using /usr/bin/gcc-7 for preprocess check
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.255+04:30| vthread-1| I125: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "4.15.0-23-generic".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.255+04:30| vthread-1| I125: The header path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for the kernel "4.15.0-23-generic" is valid. Whoohoo!
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.257+04:30| vthread-1| I125: The GCC version matches the kernel GCC minor version like a glove.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.257+04:30| vthread-1| I125: Validating path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for kernel release "4.15.0-23-generic".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.257+04:30| vthread-1| I125: Failed to find /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.257+04:30| vthread-1| I125: /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.257+04:30| vthread-1| I125: using /usr/bin/gcc-7 for preprocess check
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.265+04:30| vthread-1| I125: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "4.15.0-23-generic".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.265+04:30| vthread-1| I125: The header path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for the kernel "4.15.0-23-generic" is valid. Whoohoo!
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.265+04:30| vthread-1| I125: Using temp dir "/tmp".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.267+04:30| vthread-1| I125: Obtaining info using the running kernel.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.267+04:30| vthread-1| I125: Setting header path for 4.15.0-23-generic to "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.267+04:30| vthread-1| I125: Validating path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for kernel release "4.15.0-23-generic".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.267+04:30| vthread-1| I125: Failed to find /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.267+04:30| vthread-1| I125: /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.267+04:30| vthread-1| I125: using /usr/bin/gcc-7 for preprocess check
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.276+04:30| vthread-1| I125: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "4.15.0-23-generic".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.276+04:30| vthread-1| I125: The header path "/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include" for the kernel "4.15.0-23-generic" is valid. Whoohoo!
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.441+04:30| vthread-1| I125: found symbol version file /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/Module.symvers
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.441+04:30| vthread-1| I125: Reading symbol versions from /lib/modules/4.15.0-23-generic/build/Module.symvers.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.459+04:30| vthread-1| I125: Read 22722 symbol versions
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.459+04:30| vthread-1| I125: Invoking modinfo on "vmmon".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:00.461+04:30| vthread-1| I125: "/sbin/modinfo" exited with status 256.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:01.107+04:30| vthread-1| I125: Setting destination path for vmmon to "/lib/modules/4.15.0-23-generic/misc/vmmon.ko".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:01.107+04:30| vthread-1| I125: Extracting the vmmon source from "/usr/lib/vmware/modules/source/vmmon.tar".
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:01.115+04:30| vthread-1| I125: Successfully extracted the vmmon source.
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:01.115+04:30| vthread-1| I125: Building module with command "/usr/bin/make -j4 -C /tmp/modconfig-Hl6ZiQ/vmmon-only auto-build HEADER_DIR=/lib/modules/4.15.0-23-generic/build/include CC=/usr/bin/gcc IS_GCC_3=no"
۲۰۱۸-۰۶-۱۴T00:30:02.822+04:30| vthread-1| W115: Failed to build vmmon. Failed to execute the build command.

ادامه‌ی پست

سوال :: مشکل در Elastix

با سلام خدمت دوستان

من چند تا سوال داشتم

من در ایتدا Elastix را مرحله به مرحله با کمک فیلم اموزشی نصب کردم IP دادم و همه تنظیمات را انجام دادم و بعد Ping کردم و مطمن شدم که ارتباط دارم با ELastix 205 مشکل من این بود که نمی تونستم به صورت web بهش وصل بشم

۲- سراغ Elastix 4.6 رفتم و اونا نصب کردم مشکل من اینه که کارت شبکه منو نمیشناسه نمی دونم چرا


البته من تو محیط Vmware این کارها را انجام دادم


کسی می تونه بگه مشکل چیه؟

Image
Image

ادامه‌ی پست

سوال :: مشکل در raid5

سلام

دوست عزیز مشکل نه از raid شماست و نه از سرور شما

دوست عزیز زمانی که دارین raid یک میکنید از کنترلر هارد مادربرد خودتون استفاده میکنید که درایور اون رو esxi6 میشناسه اما زمانی که دارین از raid5 استفاده میکنید از کنترلر هارد و raid دیگه ای استفاده میکنید که درایور اون رو esxi 6 نمیشناسه

اگر سرور شما قدیمی است از esxi5.5 استفاده کنید و اگر جدید است از esxi6.5 استفاده کنید تا درایور raid شما رو بشناسه

اما یک نکته مهم :

اگر سرور شما hp یا dell یا… باید دقت کنید که esxi برای این سرورها نسخه کاستومایز شده مخصوص داره و شما باید حتما از اون نسخه کاستومایز شده استفاده کنید و گرنه مشکلاتی مثل همین مشکل شما پیش میاد


این پست توسط
هیچ کس
به عنوان جواب انتخاب شده است


خیلی چیزا بلد نیستم ، کاش عمرم برای یادگیری کفایت میکرد، دارم به این نتیجه میرسم که توی این عمر کوتاه هر چیزی ارزش یادگیری نداره و فقط چیزای مهم رو باید آموخت…


TOSINSO نهالی از دل ITPRO

ادامه‌ی پست

تفاوت Refresh و Reload کردن Zone در DNS سرور در چیست ؟

زمانی که شما یک Record جدید در Zone ایجاد کرده باشید و یا اینکه اگر یک کلاینت به دامین لاگین کرده باشد ممکن است در کنسول مدیریتی DNS در Zone مربوطه رکورد آن کلاینت را مشاهده نکنید در این گونه مواقع می توانید با انتخاب گزینه Refresh که در Context Menu موجود در Zone است Zone را دوباره سازی یا Refresh کنید تا اطلاعات داخل Zone بروز رسانی شود . گزینه Reload هم در مواقعی مورد استفاده قرار می گیرد که برای مثال شما یک Standard Zone در کنسول مدیریتی DNS ایجاد کرده اید و یک Record در آن ایجاد کرده اید حال برای اینکه تغییرات در فایل متنی DNS ذخیره و یا اعمال شود بایستی Zone را یکبار Reload کنید تا در فایل متنی DNS آن رکورد ثبت و ضبط شود ، حال اگر آن Zone یک AD-Integrated Zone بود در این شرایط نیاز نیست تا شما از گزینه Reload برای اعمال تغییرات در دیتابیس DNS استفاده کنید زیرا تغییرات حاصل بصورت خودکار در Application Directory Partition اعمال خواهد شد. کاربرد دیگر Reload کردن Zone این است که Primary Zone شما اطلاعات Secondary Zone را Pull می کند و روی خودش Load می کند تا اطلاعات این دو با همدیگر Sync شود . امیدوارم تفاوت این دو گزینه را کاملا درک کرده باشید .

نویسنده : امیرحسین کریم پور


منبع : microsoft.آموزش لینوکس.com


هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی میباشد

ادامه‌ی پست

نصب ویندوز از طریق سرور لینوکس

با سلام

میخوام از طریق سرور لینوکسی بر روی کلاینت ها ویندوز نصب کنم مثل ویندوز سرور سوال:

۱-ازچه نسخه ای استفاده کنم که uefi هم ساپورت کنه؟

۲-اموزشش هم باشه

ممنون

ادامه‌ی پست

تخمین محل از طریق ویندوز

یه مثال میزنم براتون

چند روز پیش که از دیجی کالا خرید میکردم، موقع دادن آدرس پیشنهاد داد که آدرس رو روی نقشه مشخص کنم براشون.

اومدم این کارو انجام بدم، مرورگر من که فایرفاکس بود یه هشدار داد که مثلا فلان افزونه یا فلان پرمیژن رو باید فعال کنی، انجام که دادم تونسم رو نقشه محل خودم رو مشخص کنم که دفعه های بعد آدرس منو داشته باشن.

من فکر میکنم که خود مرورگر این امکان موقعیت یابی رو میده که موقعیت شما رو پیدا کنند. احتمالا هم اون پرمیژن یا افزونه فعال هست روی مرورگر شما.

خوشحال میشم دوستان نظر بدن در مورد پست من.


این پست توسط
هیچ کس
به عنوان جواب انتخاب شده است


وقتی مبتدی هستی بدان که روزی حرفه ای خواهی شد…
وقتی متوسط هستی بدان که نباید در این جایگاه بمانی…
وقتی حرفه ای شدی فراموش نکن روزی مبتدی بودی…
*****
وقتی مبتدی هستی کپی کن اما به نام خودت منتشر نکن…
وقتی متوسط هستی ایده بگیر اما کپی نکن…
وقتی حرفه ای هستی فقط خلق کن…
*****
وقتی مبتدی هستی بدان که اکنون هیچ نمیدانی…
وقتی متوسط هستی بدان که هنوز هیچ نمیدانی…
وقتی حرفه ای هستی بدان که هنوز هم هیچ نمیدانی……


TOSINSO نهالی از دل ITPRO

ادامه‌ی پست

منظور از Authoritative Name Server چیست ؟

Authoritative Name Server همان DNS Server ای است که در شبکه شما پاسخ Query های مربوط به درخواست تبدیل نام به IP (رکورد A) یا سایر درخوست ها را متناظر با رکورد های مربوطشان بر عهده دارد. در واقع Authoritative Name Server یا همان Authoritative DNS Server ها پاسخ قطعی یک کوئری را به کلاینت ارسال می کنند. Authoritative Name Server ها پاسخ Cache شده کوئری هایی که از دیگر DNS Server ها در خود ذخیره کرده اند را در اختیار کلاینت ها قرار نمی دهند در واقع تنها پاسخ هایی را از سایر DNS Server ها به کلاینت ها بر می گردانند که آنها را به عنوان Name Server معتبر شناخته باشند. ما دو نوع Authoritative Name Server داریم که هر کدام را در زیر توضیح می دهیم :

۱٫ Master server یا Primary Name Server : این سرور سروری است که یک کپی واقعی از تمام Record های Zone را در خود ذخیره می کند. Host Master تنها تغییرات را طی فرآیند Zone Transfer بوسیله پروتکل IXFR به Master Server ارسال می کند. هر Slave server نیز طی مکانیزم های آپدیت DNS بطور اتوماتیک بروز رسانی ها را از Master server دریافت می کنند . تمامی Slave server ها یک کپی یکسان از رکورد های Master server را در خودشان نگهداری می کنند.


۲٫ Slave server یا Secondary Name Server : همانطور که پیشتر نیز دانستید این سرور یک کپی یکسان از رکورد های Master server را در خودش نگه می دارد و در واقع می توان گفت Replica of Master Server می باشد . Slave server می تواند HA را در سطح DNS سرور برای ما فراهم کند و این خود باعث می شود که بار کاری DNS Server اصلی یا Master زیاد نشود و دسترسی پذیری به مراتب بالا برود. پیشنهاد می شود که به ازای هر Master Server حداقل دو عدد Slave Server در هر Domain داشته باشید.

نویسنده : امیرحسین کریم پور


منبع : microsoft.آموزش لینوکس.com


هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی میباشد

ادامه‌ی پست

قابلیت Round Robin در DNS چیست و چگونه کار می کند ؟

یکی از قابلیت های بسیار خوب و مفید که در سرویس DNS مایکروسافت وجود دارد Round Robin است . Round Robin چیزی نیست جز یک تکنیک ساده ی Load Balancing در سطح DNS که کاربردش در واقع در شبکه اینترنت هست و برای Web سرور ، Mail Server و … می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. ما با ایجاد کردن چندین رکورد از نوع A یا همان Host Record با یک اسم ولی با IP های متفاوت و البته فعال سازی قابلیت یا بهتر است بگوییم تکنیک Round Robin در DNS Server به سادگی می توانیم Round Robin را راه اندازی کنیم . همانطور که گفته شد شما برای راه اندازی Round Robin در DNS Server چندین A Record ( حداقل ۲ عدد ) با یک نام اما با IP های نابرابر باید ایجاد کنید نام این A Record ها همان FQDN سرور مورد نظرتان باید باشد به عنوان مثال ما A Record چهار عدد سرور را در DNS Server به منظور راه اندازی Round Robin ایجاد می کنیم :


srv-1.domain.com - 202.54.1.2
srv-1.domain.com - 202.54.1.3
srv-1.domain.com - 202.54.1.4
srv-1.domain.com - 202.54.1.5

برای مثال اگر ما سرور srv-1 را Web server در نظر بگیریم درخواست کلاینت اول به وب سرور ۲۰۲٫۵۴٫۱٫۲ ، درخواست کلاینت دوم به وب سرور ۲۰۲٫۵۴٫۱٫۳ ، درخواست کلاینت سوم به وب سرور ۲۰۲٫۵۴٫۱٫۴ ، درخواست کلاینت چهارم به وب سرور ۲۰۲٫۵۴٫۱٫۵ و درخواست کلاینت پنجم به وب سرور ۲۰۲٫۵۴٫۱٫۲ فرستاده می شود و به همین ترتیب این روال ادامه پیدا می کند و در نتیجه بار کاری بین وب سرور ها توزیع می شود یا بعبارتی Load distribution برای وب سرور های ما فراهم می شود . البته از Round Robin برای راه اندازی Fault Tolerance نیز می توان استفاده کرد . امیدوارم این نکته برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد.

نویسنده : امیرحسین کریم پور


منبع : microsoft.آموزش لینوکس.com


هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی میباشد

ادامه‌ی پست

دانلود کتاب راه اندازی Private Cloud مایکروسافت

در این مطلب کتاب PDF راه اندازی Private Cloud مایکروسافت را برای علاقه مندان به این حوزه آماده کرده ایم. ابر خصوصی (Private Cloud) مدلی خاص از رایانش ابری (Cloud Computing) می باشد که شامل محیطی بر ابر مجزا و ایمن بوده که تنها کاربران و مشتریان مشخص می توانند در آن فعالیت کرده و از سرویس های آن استفاده نمایند. ابر خصوصی (Private Cloud) در مقایسه با مدل های ابری دیگر، قدرت محاسباتی را به عنوان سرویس و در داخل محیط مجازی سازی شده با استفاده از استخری از منابع محاسباتی فیزیکال در این زمینه ارائه می نماید. گرچه در مدل ابر خصوصی، ابر (استخری از منابع) تنها مختص یک سازمان یا شرکت خاص بوده که دسترسی کامل و ایمنی به آن دارد.

از جمله قابلیت های Private Cloud (ابر خصوصی):

– حریم خصوصی و امنیت بالا : ابرهای عمومی می توانند تا سطح مشخصی از امنیت را پیاده سازی نمایند ولی در ابر خصوصی با بهره گیری از تکنیک های خاصی مانند استخرهای منابع مجزا با دسترسی های محدود، بهره گیری از فایروال و … می توان سطح امنیت و خصوصی بودن حریم را تا حد بسیاری افزایش داد.

– کنترل بیشتر : یک ابر خصوصی تنها در دسترس یک سازمان یا شرکت خاص بوده که دسترسی کاملی به منابع موجود را در زمینه پیاده سازی تنظیمات و مدیریت آن دارا می باشد.

– هزینه کمتر : پیاده سازی ابر خصوصی می تواند اختصاص منابع به یک سازمان را از طریق اطمینان از این که قابلیت های منابع اختصاص داده شده به یک دپارتمان خاص به صورت مستقیم و انعطاف پذیر پاسخ گوی نیازهای آنها می باشد، بهبود ببخشد. گرچه در ابر خصوصی در بخش مدیریت و نگهداری هزینه ها به دلیل اینکه بخش IT شرکت یا سازمان مربوطه (به جای ارائه دهنده سرویس ابری) مسئول مدیریت ابر خواهد بود، نسبت به ابر عمومی خیلی موثر نیست ولی از لحاظ منابع محاسباتی نسبت به شبکه های قدیمی LANs در زمینه سرمایه گذاری تنها به میزان منابع مورد نیاز (On-Demand) موثر می باشند.

– افزایش قابلیت اطمینان : از آنجا که منابع (سرورها، فضای ذخیره سازی و …) اختصاص داده شده به ابر خصوصی از چندین منابع افزونه (redundant) بهره می برد لذا دارای قابلیت اطمینان به مراتب بیشتری در مواقع بروز مشکلات سخت افزاری می باشد. به علاوه گرچه ابر توسط یک شرکت ثالث تامین می شود ولی شرکت یا سازمان مربوطه هنوز می تواند از امنیت فیزیکی تامین شده توسط زیرساخت دیتاسنتر بهره مند گردد.

مشخصات کتاب الکترونیکی :

 • تعداد صفحات : ۴۵۹
 • زبان : انگلیسی
 • ناشر : Microsoft
 • فرمت : PDF
 • حجم : ۱۴ مگابایت

جهت دانلود کتاب روی لینک زیر کلیک کنید:

لینک دانلود

ادامه‌ی پست